Kiedy i jak często należy przeprowadzać serwis wózków widłowych?

Wózek widłowy, czyli według oficjalnej nomenklatury wózek jezdniowy podnośnikowy, z mocy ustawy jest objęty dozorem technicznym. Z tego faktu wynika obowiązek dokonywania odbiorów technicznych, przeglądów konserwacyjnych i prowadzenia dokumentacji. Starannie prowadzony serwis jest warunkiem dopuszczenia do eksploatacji i bezpiecznej pracy wózka widłowego. Piszemy o tym, jak często i w jakich okolicznościach należy serwisować wózki widłowe.

Przeglądy serwisowe wózków widłowych można podzielić na codzienne, konserwatorskie i okresowe. Różnią się one nie tylko częstotliwością, ale także uprawnieniami, które powinna posiadać wykonująca je osoba. W momencie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy odnotować ten fakt w dokumentacji i podjąć działania serwisowe. Maszyna, która nie jest w pełni sprawna, nie może być użytkowana.

Codzienne przeglądy wózków widłowych

Wózek widłowy powinien zostać starannie sprawdzony przed każdym rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Codzienne przeglądy wózków widłowych prowadzą operatorzy. Powinni ocenić stan ogólny i przetestować poszczególne układy maszyny. Codzienny przegląd wózka widłowego powinien  wykryć nieprawidłowości w stanie technicznym wideł (wygięcia, uszkodzenia zamków), karetki i masztu (odkształcenia, brak płynności przesuwu ram względem siebie), łańcuchów (uszkodzenia zapinek, rozciągnięcie) oraz układu hydraulicznego (ewentualne wycieki). Sprawdzeniu podlega też układ sterowania, układ napędowy i kierowniczy, stan i stopień zużycia ogumienia oraz poprawne działanie hamulców. 

Codzienny przegląd wózka widłowego jest obowiązkowy. Należy go udokumentować wpisem w książce eksploatacji (księdze rewizyjnej) maszyny. Jeżeli operator zauważył jakiekolwiek usterki i nieprawidłowości, to ma obowiązek je odnotować. Jest to też wystarczająca podstawa do odmowy podjęcia pracy na konkretnym pojeździe. W tym miejscu warto podkreślić, że operator nie może sam usuwać usterek w wózku widłowym. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiada uprawnienia konserwatorskie.   

Przeglądy konserwatorskie sztaplarek

Przeglądy konserwatorskie może przeprowadzić wyłącznie osoba posiadająca uprawnienia konserwatorskie potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Wózki widłowe objęte pełnym dozorem technicznym, należy poddawać przeglądowi konserwatorskiemu co 30 dni. W tej grupie znajdują się wózki widłowe czołowe, wózki jezdniowe z wysięgnikiem, wózki specjalne z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, a także podestowe i z siedziskiem dla operatora. Natomiast ograniczony dozór techniczny dotyczy wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych. Tego typu maszyny wymagają przeglądu konserwacyjnego co 60 dni.

Celem przeglądu konserwatorskiego jest wykrywanie i usuwanie usterek, aby wózek mógł pracować wydajnie i bezpiecznie. Każdy przegląd, każda wykryta nieprawidłowość i sposób jej usunięcia, należy odnotować w dzienniku konserwacji wózka widłowego. Jest to o tyle ważne, że dziennik jest jednym z dokumentów, które sprawdzają inspektorzy UDT w trakcie okresowych przeglądów wózków widłowych.

Okresowe przeglądy wózków jezdniowych

Odbiory UDT, czyli okresowe przeglądy wózków widłowych należą do obowiązków inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku wózków objętych pełnym dozorem technicznym obowiązkowy przegląd odbywa się co 12 miesięcy. Urządzenia transportu bliskiego objęte dozorem ograniczonym co 2 lata przechodzą doraźne badania kontrolne.

Okresowy przegląd UDT jest najważniejszym badaniem wózka jezdniowego. Jego celem jest sprawdzenie stanu technicznego wózka oraz należytego prowadzenia i kompletności dokumentacji. Inspektorzy oceniają też, czy zostały zrealizowane zalecenia zawarte w protokole poprzedniego badania okresowego. Pozytywny wynik przeglądu okresowego jest warunkiem dopuszczenia do eksploatacji wózka widłowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wózek powinien trafić do serwisu. Po dokonaniu naprawy zgodnie z zaleceniami kontroli wózek należy ponownie zgłosić do przeglądu UDT.

Badania eksploatacyjne, powypadkowe i poawaryjne widlaków

Okresowy przegląd wózków widłowych nie jest jedyną kontrolą techniczną, którą prowadzą inspektorzy UDT. Wózek musi przejść badanie eksploatacyjne po wykonaniu modernizacji lub naprawy oraz po wymianie elementu istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji maszyny. 

Badanie UDT jest też konieczne po wypadku lub awarii wózka. W takich okolicznościach inspektorzy UDT prowadzą badanie, aby określić stan techniczny maszyny, ale także w celu ustalenia przyczyn nieszczęśliwego wypadku lub niebezpiecznego uszkodzenia.

Skorzystaj z profesjonalnego serwisu wózków widłowych w Szczecinie i Olsztynie

Samodzielne prowadzenie serwisu wózków widłowych, przeglądów konserwacyjnych i przygotowanie odbiorów UDT jest dużym wyzwaniem. Dlatego wielu właścicieli sztaplarek korzysta z zewnętrznych usług. Prowadzimy serwis wózków widłowych w Szczecinie i Olsztynie. Nasze 30-letnie doświadczenie jest gwarancją bezproblemowego przeprowadzenia wózka przez wszystkie kontrole i utrzymanie go w dobrym stanie technicznym. Zapraszamy do współpracy.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin